Nätverk

Medlemskapet i nätverket och allt vårt nätverkande skapar en förståelse grundad på erfarenheter från Europas Healthy Cities städer.

Du får förståelse för politikers och tjänstemäns olika utgångspunkter eftersom vi tillsammans arbetar lokalt och regionalt med gemensamma ambitioner.

Du får förståelse för olika kompetenser eftersom vi har ett deltagande från många professioner.

Du får förståelse för vilka styr- och uppföljningsprocesser som verkar stödjande respektive hindrande för arbetet med att förbättra den sociala hållbarheten och skapa en god jämlik folkhälsa på regional och lokal nivå.

Du får förståelse för vilka strukturer som måste finnas på plats för ett framgångsrikt arbete.

Sist men inte minst skapar vi tillsammans förståelse för vad den sociala hållbarheten innebär i form av verkligt helhetsseende och därmed också förståelse för ett tvärsektoriellt angreppssätt på styrning och utförande.

Omvärldsbevakning >>

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.