Hälsosam samhällsplanering

Temagruppen Fysisk planering som motor för hälsosam samhällsutveckling inom WHO:s svenska Healthy Cities nätverk har funnits sedan 2008. Syftet med temagruppen var, och är, att sammanföra politiker, folkhälsostrateger och stadsplanerare för erfarenhets- och kunskapsutbyten inom området stadsplanering. Med hållbarhetsaspekterna som grund har gruppen formulerat en gemensam avsiktsförklaring: All fysisk planering skall vara hälsofrämjande.

En medvetenhet om att den fysiska miljön påverkar folkhälsan är en grundförutsättning för en hälsofrämjande planering. Det finns inga enkla beskrivningar eller checklistor utan handlar om kunskap, förståelse om stadens tillstånd, analys av tillståndet, tydligt politiskt engagemang samt resurser och metoder. Utifrån detta kan vi sedan tydliggöra hur stadsplaneringen utifrån våra olika lokala och regionala förutsättningar kan bidra till den sociala hållbarheten.

Healthy Cities-nätverket i Sverige har tillsammans med en av våra medlemmar – Malmö Stad – samlat sina erfarenheter i en skrift. Denna skrift vill klargöra och exemplifiera för oss själva och kollegor som brottas med liknande frågor vad vi menar med en hälsofrämjande stadsplanering samt att visa på beröringspunkter mellan folkhälsa och social hållbarhet.
Ladda ner denna skrift här.

Vi gör också för varje möte en ny sång:

Ladda ner vårt sånghäfte t.o.m 2014 här

Vill du läsa mer?

Malmökommissionens rapport ”Stadens rumsliga påverkan på hälsa”

Trygg och välmående: Utformning av den goda staden

Trygg och välmående: Infrastruktur och identitet

Läs Marianne Docks personliga betraktelse ”Stadsplanering som motor för god hälsa och sociala förbättringar”.
Marianne är arkitekt och ordförande i temagruppen för hälsosam samhällsplanering. Hon är verksam i Malmö stad.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Fysisk planering som motor för hälsosam samhällsutveckling

Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet

Strategisk grupp

– Hälsosamt åldrande och populationsutveckling

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.