Vårt övergripande fokus är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. I praktiken innebär detta att vi arbetar tillsammans med politiker och tjänstemän. Genom gemensamma föreläsningar följda av dialoger bestämmer vi vad kommunerna skall fokusera på i sitt arbete.

Nätverket har identifierat ett antal framgångsfaktorer och utmaningar.

Vad har varit framgångsrikt?

 • Folkhälsa och/eller hållbar utveckling som en del i budget och styrprocesser.
 • Systematiska uppföljningssystem för utveckling och lärande.
 • Särskilda politiker utsedda att ansvara för frågorna.
 • I problemlösning, lärande och förankring kunna ha ett geografiskt områdesperspektiv.
 • I förankringsarbetet har det därutöver varit mest framgångsrikt att tydliggöra och fördela ansvaret i den kommunala organisationen, d.v.s. låta sektorerna få ett helhetsansvar.

Vilka är utmaningarna?

 • Att erövra förståelse för vilka styrsystem, budgetsystem, organisationer, typ av ledarskap, typ av medarbetarskap som är bäst skickat att arbeta med hållbar utvecklings samtliga perspektiv och det sociala perspektivets rättvisebegrepp i synnerhet.
 • Att anta ett medborgarperspektiv.

Vi måste:

 • Identifiera de budskap vi vill leverera
 • I kommunerna diskutera utifrån vad vi vill uppnå istället för att ha ekonomin som utgångspunkt
 • Skapa förståelse särskilt för de sociala hållbarhetsaspekterna såsom jämlikhet och rättvisa i strategisk planering likväl som i vardagsarbete.
 • Ha mätmetoder som bättre följer upp de sociala hållbarhetsaspekterna, inte minst i fysisk planering
 • Skapa verklig samverkan som grund för att lyckas med förankringsarbetet i våra kommuner
 • Förstå samverkans natur och dess behov av postmodernistiska organisationer, ledarskap och processer

Vårt mål

Nätverkets övergripande mål är att arbeta för kvalitet och  jämlikhet inom den nationella folkhälsan samt att gemensamt skapa strukturer för en hållbar utveckling.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.