Lär känna några av nätverkets tjänstemän:

REGION SKÅNE

Peter GrothPeter Groth
Jag är folkhälsovetare och arbetar som folkhälsostrateg på Region Skåne. Mina arbetsområden är främst miljörelaterad hälsa inklusive klimatanpassning samt hälsa för personer med funktionsnedsättning. Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget bevakar jag också folkhälsoperspektivet i Region Skånes remissvar på de kommunala översiktsplanerna. Jag arbetar också tillsammans med trafikinfrastrukturplaneringen för att få in folkhälsoperspektivet i det arbetet – det handlar främst om hälsovinster i planeringen för kollektivtrafik och cykelplanering. Kopplingen mellan folkhälsa och risk- och sårbarhetsarbete är en annan intressant fråga som jag ägnar mig åt.

Fritiden ägnas främst åt familjens hästföretag och kommunpolitik. Skog, mark och sjö lockar också med cykel och kajak.

MALMÖ STAD

Marianne Dock
Jag är arkitekt och arbetar på strategiavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Malmö. Sedan 2008 leder jag arbetet i Healthy Cities temagrupp Hälsosam samhällsplanering. Temagruppen har 2013 tagit fram skriften Hälsofrämjande stadsplanering (Healthy Urban Environment and Design) och varit tacksamt bollplank till dialoghäftet Trygg & Välmående – via infrastruktur och identitet från 2010 (Healthy Urban Planning – through infrastructure and identity). För ökad kunskap deltar jag i den Europeiska varianten av Hälsosam samhällsplanering som leds från Glasgow.
Frågor som hamnar inom mitt arbetsfält handlar dels om hur vi planerar den fysiska miljön dels om hur den påverkar faktorer som tillit, trygghet, hälsa och social hållbarhet. Bägge förhållningssätt är redovisade i underlagsrapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsa 2012 som togs fram till Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Under åren har jag skaffat erfarenheter från rena byggprojekt till omfattande medborgardialoger. Arbetet i temagruppen där stadsplanerare träffar folkhälsostrateger har lärt mig fördelarna med att olika kompetenser möts i stadsplaneringen. På så sätt får vi bättre förståelse för de konsekvenser som vår planering ger upphov till. Något jag har stor nytta av i mitt arbete är också kontakten med min dotter med Asbergers syndrom. Hon lär mig dagligen att uppskatta den som inte tänker på samma sätt som jag.

Jenny Theander
Jag är folkhälsovetare och arbetar som analytiker på avdelning för trygghet och säkerhet i Malmö stad.
Jag arbetar i nuläget främst med skadeprevention, Malmö stads trygghetsmätning och med uppföljning och utvärdering av den samverkansöverenskommelse som upprättats mellan Malmö stad och Polisområde Malmö.
Under hösten är jag också med i den analysgrupp som tillsatts utifrån kommissionens arbete. Analysgruppens uppdrag är att medverka i att se möjligheter och göra bedömningar, kostnadsberäkningar, prioriteringar och därmed kvalitetssäkra åtgärdsförslagen som presenterades i kommissionsrapporten.
(På min lediga tid umgås jag med min familj, tränar eller träffar vänner).

KRISTIANSTADS KOMMUN

Birgitta Brännström Forss
Jag kom tidigt i min yrkesutövning i kontakt med perspektivet att agera innan problem och sjukdom inträffar. I princip har jag under hela min yrkesverksamma tid arbetat med perspektiv kring befolkningens hälsa inom ramen för olika tjänsteutövningar, med början under 1970-talet i Gävleborgs läns landsting. Jag arbetar nu i Kristianstads kommun som planeringsstrateg för social hållbarhet och folkhälsa vid Planerings- och strategienheten på kommunledningskontorets koncernledningsavdelning. Inom kommunen har jag bl a utvecklat arbete kring ett aktivt och hälsosamt åldrande sedan andra hälften av 1990-talet. Arbetet genomförs tillsammans med bl a representanter för den idéburna sektorn i Samverkansgruppen för äldres hälsa. Många projekt liksom också vetenskapliga studier har genomförts. Jag representerar det nationella Healthy Cities nätverket i WHO:s europeiska subnetwork Healthy ageing. Tillsammans med samhällsplanerare i kommunens olika sektorer arbetar jag med att utveckla kunskap om vikten av att planera för att skapa stödjande fysiska och sociala miljöer för en god och jämlikt fördelad hälsa i befolkningen. Min Masterstudie handlar om intersektoriell samverkan mellan offentliga och ideella organisationer i hälsofrämjande arbete. För framgång i det hälsofrämjande arbetet krävs en god ledning och styrning av det intersektoriella samverkansarbetet. Det är en nyckel till ett framgångsrikt resultat. Och en riktigt stor utmaning i de strukturer som vi byggt i samhällsorganisationen!

Arbetet i det nationella Healthy cities nätverket har gett mig mycket – kollegor, kontakter, ny input och ett gemensamt arbete inom nätverket, som driver arbetet framåt både inom nätverket och på hemmaplan. De internationella kontakterna skapar ett större sammanhang för oss i Sverige, vilket är mycket värdefullt.

BORÅS STAD

Susanne CarlssonSusanne Carlsson
Jag är folkhälsovetare och arbetar som enhetschef på Folkhälsoenheten i Borås Stad. Enheten består av utvecklingsledare för folkhälsofrågor samt handläggare med ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

I mitt dagliga arbete ägnar jag mig åt arbetsledning, skriva utredningar och besvara remisser, omvärldsbevaka, analysera och följa upp befolkningens hälsa, stödja och driva olika processer med mera. En stor del av det arbete går ut på att se till att vi alla arbetar med de områden som politiken prioriterat.

På min fritid tränar jag och är tillsammans med min familj.

TROLLHÄTTAN

Johanna Linnarsson
Jag är hälsovetare och arbetar som folkhälsostrateg på kontoret för Hållbart samhälle som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsens förvaltning i Trollhättans Stad.

Mitt uppdrag handlar om att utveckla, koordinera och följa upp Stadens folkhälsoarbete och att genom samverkan med andra aktörer utveckla folkhälsoarbetet i kommunen. I Trollhättans styrande måldokument finns uppdraget till samtliga nämnder att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för hela befolkningen. Jag lägger stor vikt på att försöka implementera folkhälsoperspektivet i samtliga aktörers ordinarie verksamhet för att nå ett mer långsiktigt folkhälsoarbete i Trollhättan. Vi har även startat upp ett folkhälsoteam med olika kompetenser inom folkhälsoområdet där vår strävan är att komplettera varann i olika frågor.

Emma Josefson
Jag är strategisk planerare på kontoret för Hållbart samhälle i Trollhättans Stad och arbetar framförallt med framtagandet av Trollhättans nya översiktsplan. Inom ramen för översiktsplanearbetet strävar vi efter att samordna olika intressen och skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa genom en välavvägd markanvändning. Bland annat främjas gång-, cykel- och kollektivtrafik för en aktiv vardag samtidigt som den framhäver vikten av att skapa offentliga miljöer där folk vill vistas, som då blir tryggare. Slutligen är den demokratiska processen som omger en översiktsplan en del av att uppnå Statens folkhälsomål om delaktighet.

Peter Göthblad
Jag är socionom och har ett förflutet inom socialtjänsten. Jag jobbar  som utvecklingsledare på kontoret Hållbart samhälle under kommunstyrelsens förvaltning. Jag har haft uppdraget att ta fram strategi och handlingsplan för ökad samhällsgemenskap, och jobbar med ett antal aktiviteter,  bl. a olika insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet. I strategin ingår också områdena Social Investeringsfond, där det tagits fram rutiner/riktlinjer och påbörjats utbildning samt dialog med civilsamhället, en kartläggning som grund för utvecklingsarbete. Nu pågår även en process för att integrera strategin i det ordinarie folkhälsoarbetet.

Jag är också kontaktperson, dels för Trollhättans stads avtal med Högskolan Väst om ett fyraårigt forskningsprogram för att studera process och resultat i strategin, dels för det Urbana utvecklingsarbetet.

Susanne StålhammarLINKÖPINGS KOMMUN

Susanne Stålhammar
Jag arbetar som folkhälsostrateg på kommunledningskontoret i Linköpings kommun. Tillsammans med andra strateger ansvarar vi för områden som är viktiga ur ett samlat framtidsperspektiv.

En viktig uppgift för mig är att rapportera uppföljning av mål relaterade till folkhälsa. Därför arbetar jag nu med kommunens hållbarhetsrapport. Syftet är att belysa om utvecklingen går mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Linköping. Andra viktiga uppgifter för mig är att skapa en helhetsbild av, stimulera intresse och öka kunskapen om hur vi uppnår en god och jämlik folkhälsa. Därmed är jag länken mellan olika samverkanspartner, inte minst Östgötakommissionen för folkhälsa.

UPPSALA KOMMUN

Ingela HagströmIngela Hagström
Jag arbetar som välfärdsstrateg på kommunledningskontoret i Uppsala. Mitt uppdrag handlar främst om att arbeta med den långsiktiga välfärdsutvecklingen ur ett kommunlednings- och medborgarperspektiv.

Arbetet omfattar omvärldsanalyser, utveckling, implementering och uppföljning av styrdokument som policyer, riktlinjer och program. Jag ansvarar även för stödet till Folkhälsorådet i Uppsala, samordningen av arbetet med hållbarhetsbokslutet samt beredning av ärenden till kommunstyrelsen.

Jag ser Uppsalas medverkan i Healthy Cities som en möjlighet till omvärldsbevakning samt arena för strategiska diskussioner av gemensamma utmaningar, utbyte av erfarenheter och praktiska exempel mellan kommuner och regioner.

LULEÅ KOMMUN

Barbro MüllerBarbro Müller
Folkhälsostrateg i Luleå kommun, avdelning för strategisk planering, stadsbyggnadskontoret.
Samordnar Trygghets- och folkhälsorådet och Medel för särskilda folkhälsosatsningar som är vår ”pott” för sociala investeringar. Bevakar att folkhälsofrågor lyfts i program och planer, tar fram Välfärdsredovisningar. Ansvarar för framtagning och uppföljning av överenskommelse med polisen, trygghetsmätningar och trygghetsvandringar.
Arbetar med olika dialogmetoder i kommunen.

(Gillar katter, resor och tillbringar gärna tid i stugan i Luleå skärgård)

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.