Välkommen till
Healthy Cities Sverige

Vi jobbar för jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling.
Bli medlem

Om Healthy Cities Sverige

Healthy Cities Sverige är en del av WHO:s globala Healthy Cities nätverk som arbetar för att skapa samhällen som är bra att bo i, för alla.  Vi samlar kommuner och regioner som placerar folkhälsa och jämlik hälsa högt på agendan. Aktiva i nätverket är politiker och tjänstepersoner som tillsammans diskuterar aktuella folkhälsofrågor och delar med sig av kunskap.

LÄS MER
Image
Image

Som medlem får du...

Kunskap

Omvärldsbevakning

Handlingsförmåga

Nätverk

LÄS MER

Healthy Cities Sverige är ett nätverk som...

 • Arbetar för hälsofrämjande och socialt hållbara samhällen i kommuner och regioner.

 • Förenar det globala med det lokala. Vi utgör del av WHO: s europeiska Healthy Cities-nätverk och samarbetar med, hämtar kunskap och inspiration från WHO och andra
  städer och regioner i Norden och Europa.

 • Är en mötesplats för politiker och tjänstepersoner att utbyta kunskap och erfarenhet med varandra för att stärka arbetet för en god och jämlik hälsa på hemmaplan.

 • Stärker det kollegiala lärandet för chefer och strateger genom omvärldsbevakning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och spridning av lärande exempel

 • Lär av varandra och tar del av aktuell kunskap för att styrning och ledning bidrar till en god och jämlik hälsa.

 • Bygger broar mellan forskning och praktik. Tillsammans tar vi del av aktuell forskning och diskuterar hur den kan tillämpas i den egna kommunen eller regionen.

 • Erbjuder deltagande i nationella och internationella projekt. Ger tillgång till internationell forskning genom samarbete med andra nätverk i Europa och genom möjlighet till deltagande i internationella arbetsgrupper.

 • Fördjupar sig inom vissa teman. Det finns temagrupper för hälsosam samhällsplanering och för delaktighet och inflytande som vänder sig till de professioner som berörs av frågorna i kommunen och regionen.

 • Testar metoder för medskapande platsutveckling. För stunden arbetar nätverket med att anpassa det prisbelönta skotska verktyget The Place Standard Tool (Platskompassen) till svensk kontext.

 • Samarbetar med aktörer på nationell nivå exempelvis SKR och Folkhälsomyndigheten.

 • Väcker opinion för folkhälsofrågor, är remissinstans och ingår i arbetsgrupper i syfte att påverka politiska beslut på nationell nivå, exempelvis nationella program och satsningar.

Image
Jag är ganska ensam hemma, genom HC har jag lärt känna många och kan kontakta dem när jag har något jag funderar på. Guld värt! Deltagarna i nätverket är så generösa och delar med sig av både positivt och negativt.
Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa
Luleå kommun
Image
Healthy Cities har en styrka i att nätverket fångar upp tjänstepersoner som arbetar med folkhälsofrågor och politiker som ansvarar för dessa frågor, vilket förbättrar möjligheterna att lyfta upp jämlik hälsa/folkhälsa på dagordningen. Nätverket har möjlighet att fungera som hävstång och opinionsbildare för folkhälsofrågorna, dels i våra respektive lokala kontexter, men även regionalt, nationellt och i förlängningen internationellt.
Jonas Nygren
Strateg Malmö Stad
Image
Healthy Cities är en fantastisk plats att vara på. Vi har fokus på frågor som handlar om att säkerställa hur alla kan leva ett hälsosamt liv och hur vi kan verka för alla människors välbefinnande. Vi är ett nätverk där vi ges stora möjligheter att diskutera, debattera och byta/bryta tankar i ett sammanhang där både tjänstemän och politiker är representerade. Alla har vi samma engagemang om hur vi skall lyckas få folkhälsofrågorna än högre på dagordningen. Vi är ett forum med kommuner och regioner, som insett vikten av att ytterligare lyfta blicken kring ”Agenda 2030” och hur vi skall kunna bygga framtidens hållbara samhälle. Vi har en fantastiskt möjlighet att pröva våra tankar och tillsammans forma våra visioner för framtiden.
Monica Hanson
Politiker i Trollhättan
  Image

  Fokusområden

  Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att nå 17 mål för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet för kvinnor och flickor samt skydda planeten och dess naturresurser.  Vi arbetar för att målen ska uppnås!

  LÄS MER

  Kontakt

  Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.