Fokusområden

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att nå 17 mål för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet för kvinnor och flickor samt skydda planeten och dess naturresurser.  Vi arbetar för att målen ska uppnås!

Vårt arbete sker i faser om 4-5 år. Varje fas innehåller ett antal utvecklingsområden som nätverket gemensamt tar sig an utifrån de enskilda ländernas och städernas förutsättningar. Vi befinner oss i Fas VII som fokuserar på Agenda 2030s 17 mål för hållbar utveckling.

Kärnan i Healthy Cities arbete är Agenda 2030s mål 3. Som handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv samt verka för alla människors välbefinnande.

Image

Våra arbetsgrupper

För att verka för jämlik folkhälsa, social hållbarhet och bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås arbetar vi i grupper. Utöver nedanstående exempel arbetar vi även i mer tillfälliga grupper.

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.