Fokusområden

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att nå 17 mål för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet för kvinnor och flickor samt skydda planeten och dess naturresurser.

Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv samt verka för alla människors välbefinnande. Detta är också kärnan för Healthy Cities arbete. Mål 11 syftar till att skapa hållbara städer och samhällen och utgör den arena vi använder som hävstång för att stärka folkhälsan. Vi betraktar vidare mål 10 och 5 (jämlikhet och jämställdhet) både som utgångsperspektiv och eftersträvansvärda resultat.

I kommunerna och regionerna arbetar vi så nära utmaningarna som möjligt och kopplar dem till de globala målen. Detta innebär att vilket som helst av de 17 målen kan bli vår nästa arena att använda som hävstång för att nå en bättre folkhälsa.

Till vår hjälp har vi även WHO Healthy Cities strategi för att nå de globala målen, med lokalt fokus på Peace, Prosperity, Planet, Participation, People och Place.

Nätverket har även en strategisk grupp som arbetar med utmaningarna i organisationer, styrsystem, uppföljning och utvärdering ur ett helhetsperspektiv. Här deltar samtliga medlemmar med representanter. Utifrån detta färdigställer vi nu en idéskrift för styrning och ledning av tvärsektoriella processer i komplexa sammanhang.

Healthy Cities ägnar sig också åt följeforskning och utvärdering av beslutsprocessen från politik ut till invånare. Hur ser det ut och vad händer på vägen?

Sedan några år tillbaka arbetar nätverket med tematiska områden. Ett som följt oss länge är arbetet med jämlik hälsa samt fysisk planering och utformning. Vi är framme vid att undersöka om det är möjligt att planera och utforma i ett tillitsfrämjande perspektiv. Vi arbetar nu med en idéskrift för tillitsfrämjande planering.

 Under senare år har Healthy Cities exempelvis haft följande fokusområden:

  • Fysisk planering som motor för tillitsfrämjande hälsosam samhällsutveckling.
  • Ekonomiskt perspektiv på folkhälsa och social hållbarhet.

Vi arbetar därutöver i mer tillfälliga arbetsgrupper.

Slutligen deltar nätverket internationella arbetsgrupper, nu senast Migration and Health och Gender and Health.

Seminarieserier Crossing borders

Sedan 2014 har nätverket tillsammans med andra aktörer anordnat seminarieserier.  2020 års seminarier kommer att webbsändas och fokus för dessa kommer att vara digitaliseringens och den tekniska utvecklingens konsekvenser för arbetet med den jämlika hälsan. Vad vet vi? Vem är sårbar? Vad behöver vi göra? Vilken roll har egentligen det offentliga uppdraget i denna utveckling?

Nedan kan du läsa mer om vårt arbete och även några tidigare arbeten.

 

Våra fokusområden

Agenda 2030, kopplingen över WHO till Nationella Healthy Cities-nätverket Sverige. Läs mer här: 

Nätverkets huvudfokus är strukturer för styrning och ledning för att nå generationsmålet. Läs här om de frågeställningar, utifrån beslutsprocesser, som ska belysas av Umeå universitet och startade september 2019. 

Tidigare fokusområden

BLI MEDLEM
 

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.