Fokusområden

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att nå 17 mål för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet för kvinnor och flickor samt skydda planeten och dess naturresurser.  Vi arbetar för att målen ska uppnås!

Vårt arbete sker i faser om 4-5 år. Varje fas innehåller ett antal utvecklingsområden som nätverket gemensamt tar sig an utifrån de enskilda ländernas och städernas förutsättningar. Vi befinner oss i Fas VII som fokuserar på Agenda 2030s 17 mål för hållbar utveckling.

Kärnan i Healthy Cities arbete är Agenda 2030s mål 3. Som handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv samt verka för alla människors välbefinnande.

Image

Våra arbetsgrupper

För att verka för jämlik folkhälsa, social hållbarhet och bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås arbetar vi i grupper. Utöver nedanstående exempel arbetar vi även i mer tillfälliga grupper.
Strategisk grupp
Nätverket har en strategisk grupp som arbetar med utmaningar i organisationer, styrsystem, uppföljning och utvärdering ur ett helhetsperspektiv.  Här deltar samtliga medlemmar med representanter.
Temagrupp för hälsofrämjande samhällsplanering

Brinner du för hur vi planerar och bygger våra orter, städer och regioner på ett jämlikt, inkluderande, och hälsofrämjande sätt? Då är du välkommen till Healthy Cities Sveriges temagrupp för hälsofrämjande samhällsplanering.

Vi träffas ett par gånger per termin för att diskutera, dela och lära oss mer om hur vi planerar, bygger och förvaltar hälsofrämjande orter, städer och regioner. Samtliga träffar sker digitalt så du kan vara med oavsett var i landet du befinner dig! Temagruppen har stark internationell koppling och erbjuder enkla vägar till nationellt partnerskap. Alla medlemmar i Healthy Cities Sverige är välkomna till temagruppen och vi vänder oss särskilt till dig jobbar med samhällsplanering som motor för hälsa.

Seminarieserie - Crossing borders

Sedan 2014 har nätverket tillsammans med andra aktörer anordnat seminarieserier med jämna mellanrum. Syftet med seminarieserien Crossing borders är att bygga broar mellan akademi och praktik.
BLI MEDLEM

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.