Fokusområden

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att nå 17 mål för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet för kvinnor och flickor samt skydda planeten och dess naturresurser.  Vi arbetar för att målen ska uppnås!

Vårt arbete sker i faser om 4-5 år. Varje fas innehåller ett antal utvecklingsområden som nätverket gemensamt tar sig an utifrån de enskilda ländernas och städernas förutsättningar. Vi befinner oss i Fas VII som fokuserar på Agenda 2030s 17 mål för hållbar utveckling. 

Kärnan i Healthy Cities arbete är agenda 2030s mål 3. Som handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv samt verka för alla människors välbefinnande. 

VÅRA ARBETSGRUPPER
För att verka för jämlik folkhälsa, social hållbarhet och bidra till att de globala hälsomålen uppnås arbetar vi tematiskt i tvärprofessionella grupper.

Nätverket har en strategisk grupp som arbetar med utmaningar i organisationer, styrsystem, uppföljning och utvärdering ur ett helhetsperspektiv.  Här deltar samtliga medlemmar med representanter. Sedan några år tillbaka arbetar vi i tematiska grupper. En grupp som funnits länge är gruppen för hälsosam samhällsplanering. Syftet med gruppen är att sammanföra folkhälsostrateger och stadsplanerare för erfarenhets- och kunskapsut­byten inom området stadsplanering. Utöver ovanstående exempel arbetar vi även i mer tillfälliga grupper.

 

Seminarieserie - Crossing borders

Sedan 2014 har nätverket tillsammans med andra aktörer anordnat seminarieserier. Under 2020 webbsände vi våra seminarium och fokus för dessa var digitalisering och den tekniska utvecklingens konsekvenser för arbetet med den jämlika hälsan. Syftet med seminarieserien Crossing borders är att bygga broar mellan akademi och praktik.

BLI MEDLEM

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.