Dokument

Här samlar vi alla de dokument som tas fram i och med vårt arbete. 

Agenda 2030, kopplingen över WHO till Nationella Healthy Cities-nätverket Sverige

Koppling agenda 2030 NHC Sverige

Nätverkets huvudfokus strukturer för styrning och ledning för att nå generationsmålet

Idéskrift om tvärsektoriell styrning

Utvärdering politisk beställning kopplat till långsiktighet och jämlikhet som resultat


Fokusområde: Hälsosam samhällsplanering

Tillitsfrämjande stadsplanering

Hälsofrämjande stadsplanering

Malmökommissionens rapport ”Stadens rumsliga påverkan på hälsa”

Trygg och välmående: Utformning av den goda staden

Trygg och välmående: Infrastruktur och identitet


Fokusområde: Ekonomiskt perspektiv

Utanförskapets ekonomiska sociotoper


Fokusområde: Hälsosamt åldrande och populationsutveckling

Healthy Ageing profiles 

 

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.