Bakgrund

Det europeiska Healthy Cities-nätverket strävar efter att stärka folkhälsan kopplat till Agenda 2030 målen. Grunden för detta arbete är ett brett synsätt på folkhälsa och dess bestämningsfaktorer men med speciellt fokus utifrån de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling.

Det Europeiska Healthy Cities-nätverket bildades 1988 och har idag drygt 100 städer och regioner samt ett 30-tal nationella nätverk som medlemmar. Det svenska nätverket bildades 2004.

Arbetet sker i faser om 4–5 år. Varje fas innehåller ett antal utvecklingsområden som nätverket gemensamt tar sig an utifrån de enskilda ländernas och städernas förutsättningar. Det är kopplat till de sjutton globala målen i Agenda 2030. Under de olika utvecklingsområdena finns alltid arbetsgrupper vilka erbjuder ny kunskap och utveckling av metoder.

Kärnan i Healthy Cities arbete
 • Åtgärder för att skapa jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling kopplat till agenda 2030 målen.
 • Åtgärder för att placera folkhälsofrågor och sociala hållbarhetsfrågor på städers och beslutsfattares agenda.
 • Åtgärder för att skapa ”rätt ”ledarskap och en integrerad planering i våra städer.
Nätverkets fundament
 • Att använda den lokala och regionala nivån, staden/kommunen/regionen som ”verkstad” för internationella, nationella och regionala strategier och målsättningar.
 • Att använda den lokala nivån som framtidsverkstad och påtryckare på nationell nivå med forskning och praktik i samspel.
 • Att ha medborgarna som utgångspunkt.
Vi verkar för folkhälsan
 • Vilka utmaningar kring hälsa och social hållbarhet finns i din kommun/region?
 • Vilka har tillgång till goda livsvillkor och vilka har det inte?
 • Hur organiserar och leder vi arbetet för att få till en förändring?
 • Hur skapar vi kommuner och regioner som stärker tillit och därmed inkludering?
 • Healthy cities i Sverige är nätverket som vill förbättra hållbarheten genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående.
 • Medlemmar är svenska kommuner och regioner som arbetar på en strategisk nivå med frågorna.
 • Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen och i 30 europeiska länder.
 • Vi arbetar tillsammans med de europeiska nätverken utifrån Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi för hälsosam samhällsplanering i alla sektorer Health 2020.
 • Vi har starkt fokus på styrning, ledning och organisering mot medskapande och inkluderande kommuner och regioner.
 • Vi verkar för att lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling.
 • Vi samverkar med de internationella nätverken genom kunskaps- och informationsutbyte samt genom att delta i internationella projekt, arbetsgrupper och konferenser.

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.