Om Healthy Cities Sverige

Det finns flera Healthy Cities-nätverk runt om i världen och gemensamt strävar vi efter att stärka folkhälsan.  Vi arbetar för att skapa samhällen som är bra att bo i, för alla.  Vi samlar kommuner och regioner som placerar folkhälsa och jämlik hälsa högt på agendan. Aktiva i nätverket är politiker och tjänstepersoner som tillsammans diskuterar aktuella folkhälsofrågor och delar med sig av kunskap.

Healthy Cities Sverige har funnits sedan 2004 och är idag ett nätverk med ett 20-tal medlemmar. Vi är en del av WHO:S Europeiska Healthy cities nätverk som har funnits sedan 1988.   

 

Kärnan i arbetet

 • Skapa jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling kopplat till agenda 2030 målen.
 • Verkar för att placera folkhälsofrågor och sociala hållbarhetsfrågor på städers och beslutsfattares agenda
 • Skapa förutsättningar för ”rätt” ledarskap och en integrerad planering i våra städer.

NÄTVERKETS FUNDAMENT

 • Att använda den lokala och regionala nivån, staden/kommunen/regionen som ”verkstad” för internationella, nationella och regionala strategier och målsättningar.
 • Att använda den lokala nivån som vägvisare och för att påverka på nationell nivå med forskning och praktik i samspel.
 • Att ha medborgarna som utgångspunkt.
 

Vi verkar för folkhälsan

 • Vilka utmaningar kring hälsa och social hållbarhet finns i din kommun/region?
 • Vilka har tillgång till goda livsvillkor och vilka har det inte?
 • Hur organiserar och leder vi arbetet för att få till en förändring?
 • Hur skapar vi kommuner och regioner som stärker tillit och därmed inkludering?
 • Healthy cities i Sverige är nätverket som vill förbättra hållbarheten genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående.
 • Medlemmar är svenska kommuner och regioner som arbetar på en strategisk nivå med frågorna.
 • Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen och i 30 europeiska länder.
 • Vi arbetar tillsammans med de europeiska nätverken utifrån Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi för hälsosam samhällsplanering i alla sektorer Health 2020.
 • Vi har starkt fokus på styrning, ledning och organisering mot medskapande och inkluderande kommuner och regioner.
 • Vi verkar för att lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling.
 • Vi samverkar med de internationella nätverken genom kunskaps- och informationsutbyte samt genom att delta i internationella projekt, arbetsgrupper och konferenser.

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.