Healthy Cities Sverige

Healthy Cities Sverige är ett nationellt nätverk för kommuner och regioner som tillsammans arbetar för att bygga strukturer på lokal och regional nivå för att öka jämlikhet i hälsa. I nätverket arbetar politiker och tjänstepersoner nära tillsammans. Där får de politiska ambitionerna chans att möta professionens sakkunskap, vilket grundlägger den ömsesidiga förståelsen och finslipar den politiska beställningen över partigränserna. Healthy Cities Sverige strävar efter att vara en förebild och föregångare, pådrivare och opinionsbildare samt en kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte! Syftet med nätverket är att stödja medlemskommunernas och regionernas arbete med samhällsutveckling som främjar välbefinnande och minskar ojämlikheter i hälsa. Detta sker genom att skapa möjligheter till samarbete och kunskapsdelning som ska stärka medlemmarnas förmåga att vara innovativa och identifiera och testa nya metoder och förhållningssätt.

Vår koppling till WHO
Healthy Cities Sverige är en del av WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk som består av städer och nationella nätverk i Europa som är engagerade i att arbeta för jämlik hälsa och hållbar utveckling. Det europeiska nätverket grundades 1988 och har under de senaste 35 åren engagerat lokala politiska krafter att dela erfarenheter och tillhandahålla innovativa lösningar för att uppnå ökad hälsa och välbefinnande genom hållbar utveckling. De grundläggande principerna för WHO:s nätverk är att det är lokalt och regionalt som vi i huvudsak äger möjligheten att minska de påverkbara klyftorna och öka förutsättningar för god och jämlik hälsa för alla.

Arbetet i WHO:s europeiska Healthy Cities nätverk är uppdelat i faser. Den nuvarande Fas VII prioriterar de teman som presenteras i Copenhagen Consensus of Mayors, som är inspirerad av och anpassad till Health 2020 och FN:s Agenda 2030

Kärnan i arbetet

 • Skapa jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling kopplat till agenda 2030 målen.
 • Verkar för att placera folkhälsofrågor och sociala hållbarhetsfrågor på städers och beslutsfattares agenda
 • Skapa förutsättningar för ”rätt” ledarskap och en integrerad planering i våra städer.

NÄTVERKETS FUNDAMENT

 • Att använda den lokala och regionala nivån, staden/kommunen/regionen som ”verkstad” för internationella, nationella och regionala strategier och målsättningar.
 • Att använda den lokala nivån som vägvisare och för att påverka på nationell nivå med forskning och praktik i samspel.
 • Att ha medborgarna som utgångspunkt.

VÅRT SYFTE
Den övergripande uppgiften för Healthy Cities är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och social hållbarhet. Nätverket har identifierat ett antal framgångsfaktorer och utmaningar som vi arbetar med tillsammans. Detta arbete sker gemensamt mellan politiker och tjänstepersoner genom dialoger, temagrupper och föreläsningar.

VÅRT MÅL
Healthy Cities mål är att arbeta för en god och jämlik hälsa för alla. Vi bidrar till implementering och metodutveckling av de nationella folkhälsomålen. Healthy Cities bygger på ett starkt politiskt engagemang på högsta nivå. I vårt nätverk arbetar politiker och tjänstepersoner tätt och tillsammans bygger vi strukturer för allt från styrning och ledning till konkreta insatser som leder till ökad jämlikhet i hälsa.

Vi verkar för folkhälsan

 • Vilka utmaningar kring hälsa och social hållbarhet finns i din kommun/region?
 • Vilka har tillgång till goda livsvillkor och vilka har det inte?
 • Hur organiserar och leder vi arbetet för att få till en förändring?
 • Hur skapar vi kommuner och regioner som stärker tillit och därmed inkludering?
 • Healthy Cities i Sverige är nätverket som vill förbättra hållbarheten genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående.
 • Medlemmar är svenska kommuner och regioner som arbetar på en strategisk nivå med frågorna.
 • Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen och i 30 europeiska länder.
 • Vi arbetar tillsammans med de europeiska nätverken utifrån Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi för hälsosam samhällsplanering i alla sektorer Health 2020.
 • Vi har starkt fokus på styrning, ledning och organisering mot medskapande och inkluderande kommuner och regioner.
 • Vi verkar för att lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling.
 • Vi samverkar med de internationella nätverken genom kunskaps- och informationsutbyte samt genom att delta i internationella projekt, arbetsgrupper och konferenser.

Styrelse

Fredrik Hansson (S)
Ordförande

Fredrik Hansson (S)
fredrik.hansson@lulea.se

Ledamöter
 • Sofia Lindholm (C), Trollhättans stad - vice ordförande
 • Behcet Barsom (KD), Region Örebro län
 • Ulrika Jörgensen (M), Region Halland
 • Sören Juvas (S), Falu kommun
 • Klas Svanberg (M), Lunds kommun
 • Håkan Eriksson (C), Borås stad

Kansli

porträtt på en glad Johanna Linnarsson utomhus

Johanna Linnarsson
Koordinator Healthy Cities Sverige
johanna@healthycities.se

Image

Jonas Frykman
Projektledare Healthy Cities Sverige
jonas@healthycities.se

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.