Syfte & Mål

Den övergripande uppgiften för Healthy Cities är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och social hållbarhet. Nätverket har identifierat ett antal framgångsfaktorer och utmaningar som vi arbetar med tillsammans. Detta arbete sker gemensamt mellan politiker och tjänstepersoner genom dialoger, temagrupper och föreläsningar.

VÅRT MÅL
Healthy Cities mål är att arbeta för en god och jämlik hälsa för alla. Vi bidrar till implementering och metodutveckling av de nationella folkhälsomålen. Healthy Cities bygger på ett starkt politiskt engagemang på högsta nivå. I vårt nätverk arbetar politiker och tjänstepersoner tätt och tillsammans bygger vi strukturer för allt från styrning och ledning till konkreta insatser som leder till ökad jämlikhet i hälsa.

Vi verkar för folkhälsan

 • Vilka utmaningar kring hälsa och social hållbarhet finns i din kommun/region?
 • Vilka har tillgång till goda livsvillkor och vilka har det inte?
 • Hur organiserar och leder vi arbetet för att få till en förändring?
 • Hur skapar vi kommuner och regioner som stärker tillit och därmed inkludering?
 • Healthy Cities i Sverige är nätverket som vill förbättra hållbarheten genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående.
 • Medlemmar är svenska kommuner och regioner som arbetar på en strategisk nivå med frågorna.
 • Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen och i 30 europeiska länder.
 • Vi arbetar tillsammans med de europeiska nätverken utifrån Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi för hälsosam samhällsplanering i alla sektorer Health 2020.
 • Vi har starkt fokus på styrning, ledning och organisering mot medskapande och inkluderande kommuner och regioner.
 • Vi verkar för att lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling.
 • Vi samverkar med de internationella nätverken genom kunskaps- och informationsutbyte samt genom att delta i internationella projekt, arbetsgrupper och konferenser.

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.