Syfte & mål

Den övergripande uppgiften för Healthy Cities är att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och social hållbarhet. Genom dialoger, temagrupper, föreläsningar och gemensamt arbete mellan politiker och tjänstemän hjälps vi åt att identifiera vad vi ska fokusera på. Nätverket har identifierat ett antal framgångsfaktorer och utmaningar.

Vad har varit framgångsrikt?
 • Att inkludera folkhälsa och/eller social hållbarhet som en del i budget och styrprocesser.
 • Att införa systematiska konsekvensbedömningar och uppföljningssystem för utveckling och lärande.
 • Att utse särskilda politiker att ansvara för frågorna.
 • Att ha ett geografiskt områdesperspektiv för problemlösning, lärande och förankring.
 • Att i förankringsarbetet tydliggöra och fördela ansvaret i den kommunala organisationen, det vill säga att låta sektorerna få ett helhetsansvar.
Vilka är utmaningarna?
 • Att få förståelse för vilka styrsystem, budgetsystem, organisationer, typer av ledarskap och medarbetarskap som är bäst för att arbeta med hållbar utveckling i allmänhet och det sociala perspektivets rättvisebegrepp i synnerhet.
 • Att anta ett medborgarperspektiv.
Healthy Cities måste:
 • Skapa förståelse, särskilt för de sociala hållbarhetsaspekterna såsom jämlikhet och rättvisa i både den strategiska planeringen och vardagsarbetet.
 • Ha mätmetoder som bättre följer upp de sociala hållbarhetsaspekterna, inte minst i fysisk planering.
 • Skapa verklig samverkan som grund för att lyckas med förankringsarbetet i kommuner och regioner.
 • Förstå samverkans natur och dess behov av anpassade organisationer, ledarskap och processer.
Vårt mål

Nätverkets övergripande mål är att arbeta för kvalitet och jämlikhet inom den nationella folkhälsan samt att gemensamt skapa strukturer för en hållbar utveckling.

Vi verkar för folkhälsan
 • Vilka utmaningar kring hälsa och social hållbarhet finns i din kommun/region?
 • Vilka har tillgång till goda livsvillkor och vilka har det inte?
 • Hur organiserar och leder vi arbetet för att få till en förändring?
 • Hur skapar vi kommuner och regioner som stärker tillit och därmed inkludering?
 • Healthy cities i Sverige är nätverket som vill förbättra hållbarheten genom ett systematiskt arbete med befolkningens hälsa och välmående.
 • Medlemmar är svenska kommuner och regioner som arbetar på en strategisk nivå med frågorna.
 • Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen och i 30 europeiska länder.
 • Vi arbetar tillsammans med de europeiska nätverken utifrån Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi för hälsosam samhällsplanering i alla sektorer Health 2020.
 • Vi har starkt fokus på styrning, ledning och organisering mot medskapande och inkluderande kommuner och regioner.
 • Vi verkar för att lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling.
 • Vi samverkar med de internationella nätverken genom kunskaps- och informationsutbyte samt genom att delta i internationella projekt, arbetsgrupper och konferenser.

Kontakt

Healthy Cities synsätt på folkhälsa inbegriper ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling.