Höstmöte i nätverket 18/10-20/10

johanna.linnarsson@trollhattan.seNyhet

Vi har haft höstmöte i nätverket.

Nationella Kommissionen för jämlik hälsa

Anna Balkfors från nationella kommissionen för jämlik hälsa gästade oss och vi diskuterade vår syn på nationell styrning och ledning utifrån att minska skillnader i hälsa. Nätverket har tidigare lämnat in tankar och synpunkter till delegationen. Anna gav oss återkoppling på detta och skickade med oss nya funderingar.  Det som ser ut att behöva starkt fokus är uppföljningen vilket är en för oss alla angelägen och inte tillräckligt stark del av arbetet med att minska  skillnaderna i hälsa. Utan riktigt goda uppföljningarna ingen jämlik hälsa . Vi inväntar nu med spänning nästa delrapport som innehåller flera olika förslag som vi ska fördjupa oss i, Anna är så välkommen tillbaka till vårt årsmöte i februari.

Tillitsdelegationen

Emil Boberg från tillitsdelegationen beskrev delegationens uppdrag och bjöd också in till kontinuerliga  diskussioner. Nätverket välkomnar verkligen delegationens arbete som vi ser som en början till ett paradigmskifte äntligen! Vi arbetar oerhört mycket med ändamålsenlig styrning , ledning och uppföljning i nätverket och välkomnar incitament till att ta oss bort från new public management mot new public governance. Ett varmt lycka till delegationen. Vi kommer att fortsätta dialogen med delegationen under arbetets gång.

        Tillväxtverket

Johanna Giorgi  från tillväxtverket berättade om det utvecklingsarbete som gjorts för att på regional nivå bredda BNP och lägga till indikatorer som tydligt mäter vissa aspekter av livkvalité som hälsa och välbefinnande. En välkommen utveckling. Nätverket stödjer helt tillväxtverkets idé att nu pröva ett koncept för att komma igång och sedan utveckla vidare utifrån detta.

Temat för höstmötet var implementeringens svåra konst.

Vi fick kunskap kring implementeringsforskning och exempel från Helsingborg och Halmstad på hur man arbetat med detta i dessa båda städer. Politiker  och tjänstemän reflekterade därefter kring de dilemman som implementering innebär i nutida kontexter.

       Två temagrupper hade också sin möten-

Tema fysisk planering som motor för en hälsosam samhällsutveckling-

Michael Erman beskrev arbetet i Stockholms läns arbete med  RUFS  och Caroline Gyllemark  beskrev arbetet med utbyggnad av  Skäggetorp en stadsdel i Linköping. Fokus var invånarnas  delaktighet hela vägen in i förslagsritningarna för utbyggnaden av stadsdelen. Nätverket arbetade därefter med den verklighet som finns i många svenska kommuner och regioner. Vi måste bygga och bygga snabbt. Nätverket vill ta en roll i detta som innebär att vi vill kombinera det snabba byggandet med att säkra att vi minskar skillnaderna i hälsa genom att placera och utforma de nya byggena på rätt sätt. Vi vill också följa och bevaka behoven hos den neokollektivism som vår unga generation på väg ut i eget boende står för och önskar. Kan vi klara  detta i våra kommuner och regioner. Ja med hårt arbete och genom att använda den kunskap och evidens som finns  om vad som verkar utjämnande i stadsplanering och design.

Tema Socialt investeringsperspektiv

Thomas Lundquist beskrev sitt arbete med att utifrån ett territoriellt perspektiv arbeta med hårda och mjuka investeringar tillsammans från plan till genomförande i ordinarie planprocess. Spännande att arbeta med ordinarie processer och förändra efterhand.

Cristian Lagström forskare vid KFi  beskrev resultaten från att ha följt Västra Götalands arbete med sin fond för social investeringar i betydelsen hur hanterade kommunerna sina ansökningar och hur byggde dessa upp sitt arbete. Nätverket förde diskussioner kring  hur vi bäst möjliggör ett perspektivskifte när gäller hur vi generellt ska betrakta den kommunal och regional ekonomin. Vi vet att vi måste går från ett förvaltningsekonomiskt perspektiv till ett samhällsekonomiskt men hur främjar vi  detta på bästa sätt. Vi måste hela tiden vara vaksamma  så vi inte använder ett socialt investeringsperspektiv för att bevara det förvaltingsekonomiska synsättet. Många uppfattar att ett nytt sätt att tänka en början till perspektivskifte är på gång men att det självfallet tar tid.